Obchodní podmínky

Platné pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.heat-home.cz

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Heat Home s.r.o.

Sídlo: Nebory 377, 739 61, Třinec

IČ: 05879175, DIČ: CZ05879175

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 69729

Tel.: (+420) 733 266 422, (+420) 555 500 555.

Email: obchod@heathome.cz

Seznam provozoven: Nebory 379, 739 61  Třinec – kancelář a výdejní místo e-shopu.

Provozní doba výdejního místa: dle dohody (email, tel.).

Eshop s infratopením a produkty HEAT DECOR, podlahovou krytinou RIGID a koberci a souvisejícím zbožím na adrese www.heat-home.cz

2. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím (dále jen „prodávající“) společností Heat Home s.r.o. a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti prodávajícího.

Ustanovení, která jsou odlišná od obchodních podmínek lze dojednat v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

Pro objednání zboží musí kupující provést výběr zboží a provést jeho „vložení“ do „nákupního košíku“.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na uvedenou emailovou adresu kupujícího.

Objednávka zpravidla obsahuje informace o objednávaném zboží (název a množství), způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží případně informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat zboží“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí formou emailového potvrzení na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (po přihlášení kupujícího) či v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně formou emailu či telefonicky).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce následujícím způsobem:

–          Fáze ověření-  kupující obdrží automatický e-mail o potvrzení vystavení Vaší objednávky (pozn. nejedná se o potvrzení o přijetí objednávky, tedy o uzavření smlouvy).

–          Fáze ověření – po ověření skladových zásob obdrží kupující e-mail o potvrzení přijetí Vaší objednávky, dochází tímto k uzavření kupní smlouvy.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky 2. fáze, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky

4. Způsob platby a cena zboží

Prodávající je plátcem DPH.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány mimo nákladů na doručení a balení zboží.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Ceny za přijetí platby jsou uvedeny zde.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na pobočce Heat Home s.r.o.,
 • platbou platební kartou prostřednictvím e-shopu,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený zde  (dále jen „účet prodávajícího“),
 • dobírkou při odběru zboží.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu rovněž náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Prodávající může požadovat po kupujícím zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uváděno, že je k dodání pouze „Na objednávku“.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, viz článek 3 požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Doručování zboží a doprava

Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Kupující je povinen za zboží zaplatit nejpozději při jeho převzetí.

Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.  Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při dopravě a přepravě zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení, příp. certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení (uvedeny zde).

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, poruší své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50,- Kč, maximálně však 500,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží včetně balného z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit

 • od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • od kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Kupující, v případě, že využije práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné písemně na adresu pobočky, prostřednictvím které se objednávka uskutečnila nebo na email uvedený v článku 1. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle tohoto bodu, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Formulář – odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Při odstoupení od smlouvy se celá kupní smlouva ruší.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Byl-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Práva a povinností z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (občanský zákoník – zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá prodávající kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a pokud chybí ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, hmotnosti nebo míře a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení, která jsou uvedená v článku 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží, které je prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Prodávající rovněž neodpovídá za vady a poškození vzniklé během neodborné instalace a montáže zboží třetí stranou nebo kupujícím.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

8. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a využije tyto osobní údaje ( jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo) pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.heat-home.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí GDPR.

Více zde.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelkých sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelkého sporu z kupní smlouvy lze toto řešit mimosoudně u České obchodní inspekce www.coi.cz. Více informací https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
10. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

11. Ostatní ujednání

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Všechny informace umístěné na internetový stránkách obchodu jsou informativního charakteru, nemohou být z nich vyvozovány právní následky.

Výsledná cena za zboží je uvedena vždy včetně DPH. Ceny zboží jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazeny na internetovém obchodě. Toto ustanovení neomezuje prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálních cenových podmínek.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění v jakém byly uveřejněny v den uzavření kupní smlouvy. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky mohou být spotřebitelem archivovány. v okamžik uzavření kupní smlouvy přijímá kupující veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce.

preloader